ANBI gegevens

ANBI-status en gegevens
5eKwartier is aangemerkt als een culturele algemeen nut beogende instelling (culturele ANBI)

Naam gezelschap: 5eKwartier
Officiële naam: 
Stichting 5eKwartier
KVK nummer: 2 160 34
RSIN-nummer: 8139.66.024B01
Postadres: Postbus 5108, 2000 GC Haarlem
Studio/kantoor: Hannie Schaftstraat 39, 2033 PB Haarlem
Telefoonnummer: 023 531 6058
E-mail: info@5ekwartier.nl

Statutaire doelstelling
Het organiseren en stimuleren van projecten op het gebied van theater, muziek en film en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord.

Hoofdlijnen beleidsplan
Sinds 2004 ontwikkelt 5eKwartier geëngageerd locatietheater. We maken voorstellingen in lokale gemeenschappen waar sociale verhoudingen onder druk staan onder invloed van mondiale ontwikkelingen. Onze voorstellingen maken mensen ontvankelijk voor elkaar en hun omgeving en dragen bij aan maatschappelijk bewustzijn. We dagen een breed publiek uit om zich te verplaatsen in de ander en in beweging te komen. Cultuurparticipatie en cocreatie met maatschappelijke partners is onlosmakelijk onderdeel van onze projecten.

Doelstellingen 5eKwartier
– creëren van inspirerend locatietheater dat publiek ontvankelijk maakt voor elkaar en het landschap
– bijdragen aan betrokkenheid bij eigen leefomgeving en dialoog en bewustzijn over maatschappelijke ontwikkelingen die hier invloed op hebben
– ontwikkelen van een ondernemend netwerk van culturele en maatschappelijke partners die bijdragen aan een gunstig productieklimaat voor geëngageerd locatietheater in landelijk gebied.
– overdragen en uitwisselen visie en vaardigheden van geëngageerd locatietheater, cocreatie en cultuurparticipatie met jonge theatermakers en producenten.

Organisatie
5eKwartier realiseert omvangrijke projecten met wisselende projectteams. De continuïteit wordt gewaarborgd door het kernteam bestaande uit Titia Bouwmeester (artistieke leiding), Ilse van Dijk (zakelijke leiding) en Ted van Leeuwen (muzikale leiding en logistiek). Per project wordt het team uitgebreid met theatermakers, componisten, kunstenaars, technici en producenten.

5eKwartier is een ideële organisatie en heeft geen winst oogmerk. 5eKwartier is een volledig projectgefinancierde organisatie en wordt niet structureel gefinancierd. Het gezelschap initieert projecten én werkt in opdracht van gemeenten, bedrijven en culturele en maatschappelijke organisaties. Sinds haar oprichting in 2004, is ze gevestigd in Haarlem.

Het bestuur wordt gevormd door Ruud Voigt (gepensioneerd organisatie-adviseur), Lucie Huiskens ((adviseur innovatie, professionalisering en ondernemerschap in de creatieve sector) en Jeannette de Feijter (accountant bij PricewaterhouseCoopers).

Beloningsbeleid
De bestuursleden werken onbezoldigd. Het bestuurslidmaatschap van 5eKwartier wordt door alle bestuurders als nevenfunctie beschouwd naast een primaire functie. De primaire functies van de bestuursleden zijn hierboven benoemd.
De organisatie bestaat uitsluitend uit ZZP’ers. 5eKwartier beloont haar medewerkers conform de cao Nederlands Theater.

Jaarverslag 2014
Verkorte jaarrekening 2014 5eKwartier

Bestuursverslag 2014
Bestuursverslag 5eKwartier 2014